• a
 • b
 • c
 • d

Raport bieżący nr 1/2018

Data: 11 stycznia 2018 r.
Raport bieżący nr 1/2018

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

 1. Jednostkowy raport roczny za 2017 r. i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 26.04.2018 r.

 2. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
  1. za I kwartał 2018 r. – 25.05.2018 r.,
  2. za III kwartał 2018 r. – 28.11.2018 r.

 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 28.09.2018 r.

Zarząd DELKO SA informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) DELKO SA nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. DELKO SA informuje o zamiarze przekazywania w 2018 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, zawierającego skrócone, półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd DELKO SA informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia DELKO SA nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168